طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:امیر حسین سالمی

متولد:1369-11-19 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:وسط مربیان: سابقه ملی: