طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:امیر حسین سالمی

متولد:1369/11/19 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:وسط مربیان: سابقه ملی: