طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:علیرضا کاظمی

متولد:1374-06-07 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:گوش چپ مربیان: سابقه ملی: