طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:علی هرتمنی

متولد:1376-08-18 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:گوش راست مربیان: سابقه ملی: