طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:حسینعلی نقی پور

متولد: نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:پزشکیار مربیان: سابقه ملی: