طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:جواد عطائیان

متولد:1382-07-10 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:پخش - بغل راست مربیان: سابقه ملی: