طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:امیر حسین کاشیان

متولد:1381-12-22 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:بغل چپ مربیان: سابقه ملی: