طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:سعید پورقاسمی

متولد:1365/06/13 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:بغل چپ مربیان: سابقه ملی: