طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:محمد قاسمی

متولد:1381/04/17 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:گوش چپ مربیان: سابقه ملی: